1. Национален парк Централне Балкан е един от трите национални парка на България. Той представлява един от най-големите защитени територии в границите на страната, като основната му задаче е да запази красивата и неповторима природна среда на Стара планина, както и да съхрани застрашените животински видове в ареала. Опазването и съхранението на парка е приоритет в държавната ни политика, тъй като той ни носи огромен принос за развитието и поддържането на Европейската екологична мрежа.


2. Релефът на парка е силно разчленен. Наблюдава се ясно изразено редуване на дълбоки долини и каньони. Проучванията на релефа на парка, показват оформяне от преди хиляди година, както от външни така и от вътрешни земни сили. Основните типове скали от които е изгадена основата на парковата повърхност за гранитш шисти и пясъчник. Доказано е и че в образуването на местата с по-голяма надморска височина в парка в миналото са взимали активно участие и ледници.

3. Характеристики на Национален парк Централен Балкан:
* Площ: 71 669,5 хектара
* Дължина: 85 км.
* Средна ширина: 10 км.
* Най-висок връх: Ботев с надморска височина от 2376 м.
* Най-ниска точка: в близост до Карлово, около 500 м. н.в
* Горите в парка покриват 44 000,8 хектара
* В парка има 9 резервата с обща площ 20 019 хектара4. В рамките на Национален парк Централен Балкан най-развития тип туризъм е пешеходния. В парка има изградени и поддържани много на брои маршрути и туристически пътеки. Има обособена специална паркова дирекция, чиято главна цел е да се грижи за правилното практикуване от страна на туристите на зимен и летен туризъм в рамките на парка, както и да съхранява и да спомага за запазване на растителните и животински видове на цялата територия на парка.

Търсене на хотели

Дата на настаняване

Дата на напускане

  • Хотели в Калофер                                     
  • Семейни хотели в Калофер                    
  • Хотели Поморие                                           
  • Райското пръскало
  • Райските скали
  • Маршрути за водопада
  • Видео от Райското пръскало
  • Райско пръскало
  • Водопад Райско пръскало
Партньори: